wanz波多野结衣cos番号

wanz波多野结衣cos番号

燕、赵、辽阳、扬州所种者,最肥大而浓,一本有重十余斤者。 糟时珍曰∶米醋∶三伏时用仓米一斗,淘净蒸饭,摊冷黄,晒簸,水淋净。

久服聪明耳目,脾胃健壮。时珍曰∶笋,从竹、旬,谐声也。

大荠科、叶皆大,而味不及。 急于无风处,以冷水洗净,即服韭汁一。

绵裹含之,咽汁甚妙。酿者,取汁同曲,如常酿糯米饭法。

弘景曰∶俗传食蕺不利人脚,恐由闭气故也。时珍曰∶味苦,温,无毒。

故古方消肿散结,治产后一切心腹气血痛,诸游风丹毒热肿疮痔诸药咸用之。 其花六瓣四垂,大于山丹。

Leave a Reply